สดุดีวีรชนขุนพลเสธ.แดง


โดย…สลับฉาก

18 พ.ค.53

นับเป็นความสูญเสียบุคคลากรอันมีค่าอีกท่านหนึ่งของประเทศไทย เพราะความรู้ความสามารถกว่าจะสร้างขึ้นมาได้ในคนคนหนึ่งนั้นต้องใช้ทรัพย์สินเวลาและสติปัญญา   ถ้ามาเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรจึงเป็นความสูญเสีย   โดยเฉพาะอย่างงยิ่งหากเป็นคนดีด้วยแล้วก็นับได้ว่าเป็นความสูญเสียของประเทศได้เลยทีเดียว

เสธ.แดงหรือพล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล มีคุณสมบัติทั้งมีความรู้ความสามารถและเป็นคนดี   การสูญเสียท่านผู้นี้จึงถือว่าประเทศสูญเสียบุคคลากรอันมีค่าคนหนึ่ง   ขอให้คนเลวที่เป็นผู้ยิงและคนสั่งยิงได้รับผลกรรมที่ทำไว้โดยพลัน

ประวัติเสธ.แดง

พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล เป็นชาวอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2494 เป็นบุตรชายคนสุดท้องของ ร.อ.สนิท สวัสดิผล และนางสอิ้ง สวัสดิผล จากจำนวนพี่น้อง 4 คนซึ่งเป็นหญิง 3 คนและชาย 1 คน

จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนศรีวิกรม์

การศึกษาด้านการทหาร จบโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 11, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 22 และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 63

ได้เรียนต่อปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาปี 2528 ปริญญาโท คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สำเร็จการศึกษาปี 2539 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม สำเร็จการศึกษาปี 2545 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง สำเร็จการศึกษาปี 2547 และจบปริญญาเอก สาขาบริหารรัฐกิจ University of Northern Philippines สำเร็จการศึกษาปี 2551

การศึกษาเพิ่มเติม
1. หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 36 ปี 2516
2. หลักสูตรกระโดดร่ม รุ่นที่ 84 ปี 2517
3. หลักสูตรสงครามนอกแบบ รุ่นที่ 8 ปี 2521
4. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ รร.นายร้อย จปร. รุ่นที่ 1 ปี 2527
5. ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2528
( คำสั่ง ยก. ที่ 2158 ลง 31 ม.ค. 28 )
6. หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 63 ปี 2528
7. หลักสูตรข่าวลับ รุ่นที่ 26 ปี 2530
8. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ยศ.ทบ. รุ่นที่ 2 ปี 2532
9. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ยศ.ทบ. รุ่นที่ 3 ปี 2534
10. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ สส.ทบ. รุ่นที่ 1 ปี 2535
11. ปริญญาโท คณะพัฒนาสังคม ( นิด้า ) รุ่นที่ 1 ปี 2539
( คำสั่ง ทบ. ที่ 797/2535 ลง 24 ส.ค. 35)
12. นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2545
( คำสั่ง ทบ. ที่ 368/2543 ลง 10 ก.ค. 43)
13. เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ รุ่นที่ 3) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2547
( คำสั่ง กห. ที่ 0461/0400 ลง 21 ม.ค. 46 )
14. ดุษฎีบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ (DPA) University of North Philippines ปี 2550

รับราชการ

พล.ต.ขัตติยะ เข้ารับราชการครั้งแรกในกองพันทหารราบที่ 4 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี และเติบโตมาในสายทหารม้า เคยได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจำกองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ เมื่อปี 2543 เคยเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในช่วงปี 2529 เป็นนายทหารติดตามของ พล.อ.อาทิตย์ กำลังเอก รองนายกรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ และเคยเป็นนายทหารคนสนิทของนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในรัฐบาล นายชวน หลีกภัย ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

ตำแหน่งปกติ
1. ผบ.มว.ร้อย ม.ยานเกราะ ผส.5 ร.พัน4 ( ร.ต.-15 พ.ค.16 ) ( ผู้บังคับหมวดกองร้อยทหารม้ายานเกราะ กรมผสมที่ 5 กองพันทหารราบที่ 4 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี )
2. ผบ.มว.ลว.ม.พัน 3 รอ. ( ร.ท.-27 พ.ย.18) ( ผู้บังคับหมวดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวน กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ฯ กรุงเทพฯ )
3. ฝอ.3 ร้อยฝึก ม.พัน 3 รอ. ( ร.อ.-1 ธ.ค.21) ( นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึกกองร้อยฝึก ) กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ฯ กรุงเทพฯ)
4. ผช.ฝอ.3 ม.พัน 3 ร.อ. ( ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก) กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ฯ กรุงเทพฯ)
5. ผบ. ร้อย ลว.ม.พัน 3 รอ. ( ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวน กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ฯ กรุงเทพฯ)
6. ผบ.ร้อยฝึก ม.พัน 3 ร.อ. (พ.ต.-21 ธ.ค.25) (ผู้บังคับกองร้อยฝึก กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ฯ กรุงเทพฯ)
7. ฝอ.3 ม.1 รอ. ( นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ ฯ กรุงเทพฯ )
8. อจ.ส่วนวิชาการทหาร รร.จปร. (พ.ท. -12 ต.ค.29)
( อาจารย์ส่วนวิชาการทหารอ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
9. นายทหารวิจัยและพัฒนาการรบ สบส.
( นายทหารวิจัยและพัฒนาการรบ สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง กรุงเทพฯ )
10. เสธ.ม.4 รอ.
( นายทหารฝ่ายเสนาธิการ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ จ.สระบุรี )
11. ผบ.พัน 30 พล.ร. 2 รอ.
( ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ ค่ายพรหมโยธี จ.ปราจีนบุรี)
12. เสธ. จทบ.สบ. (พ.อ.-19 ธ.ค.33)
( นายทหารฝ่ายเสนาธิการจังหวัดทหารบกสระบุรี )
13. ประจำ ศม.
( ประจำศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี )
14. ทส.รมช.กห. (พ.อ.(พิเศษ) 1 ก.พ. 37)
( นายทหารคนสนิท รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม)
15. ประจำ บก.ทบ.
( ประจำกองบัญชาการกองทัพบก )
16. ผชก. บก. ทหารสูงสุด (พล.ต.-1 ต.ค.41 )
( ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด )
17. ผทค.ทบ. ( ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก )

พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล สมรสกับ นาวาเอก (พิเศษ) หญิง จันทรา สวัสดิผล (เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็ง) มีบุตรสาวด้วยกันทั้งหมด 1 คน ชื่อ นางสาวขัตติยา สวัสดิผล (ชื่อเล่น: เดียร์) ปัจจุบันทำงานเป็นทนายความในสำนักกฎหมายเอกชน

พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล มีเว็บไซต์ของตนเอง ที่วิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์การเมืองในปัจจุบันอย่างดุเดือด โดยบุคคลที่ชื่นชอบจะเรียกชื่อ พล.ต.ขัตติยะ อย่างเคารพว่า “อาแดง”

บทบาททางการเมือง

ทางการเมืองในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 พล.ต.ขัตติยะ ก็ได้แสดงบทบาทของตนเองออกมา ในตอนแรกได้วิพากษ์วิจารณ์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หลายต่อหลายครั้งเรื่องปัญหาการฆ่าตัดตอนในสงครามกวาล้างยาเสพติด ซึ่งทำให้เกิดปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และการปล้นปืนขึ้น ซึ่งพล.ต.ขัตติยะเห็นว่าไม่ถูกต้อง ในการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อ พ.ศ. 2551 การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯ เข้ายึดทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ขัตติยะก็ได้ไปปรากฏตัว ณ ที่ชุมนุมด้วยโดยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าเช้ามาสังเกตการณ์ แต่ต่อมาไม่นาน พล.ต.ขัตติยะก็ได้เปลี่ยนท่าทีใหม่โดยสิ้นเชิง ได้แสดงท่าทีและวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มพันธมิตรฯ ที่นำประเด็นเขาพระวิหารมาเป็นประเด็นทางการเมือง ทำให้เกิดปัญหาระหว่างประเทศ ซึ่งกลุ่มพันธมิตรได้วิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในฐานะผู้บัญชาการทหารบกนิ่งเฉยในประเด็นเขาพระวิหาร โดยพล.ต.ขัตติยะ ในช่วงแรกได้ออกมาปกป้องทั้งในเรื่องประเด็นทุจริตรถเกราะยูเครน 8 ล้อ และประเด็นเรื่องเขาพระวิหาร ซึ่งพล.ต.ขัตติยะออกมาโต้แทนว่า พล.อ.อนุพงษ์ ท่านหน่อมแน้ม จึงโดนตั้งคณะกรรมการสอบวินัย ซึ่งผลการสอบไม่มีความผิดแต่ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชา ในเหตุการณ์ยึดสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง

พล.ต.ขัตติยะได้วิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ พล.อ.อนุพงษ์ ในฐานะ ศอฉ. อีกครั้งว่าปล่อยให้พันธมิตรยึดสนามบินไม่ยอมนำกำลังออกมาช่วยรัฐบาลตามที่ มีคำสั่งจาก นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ในการปราบปรามกลุ่มพันธมิตร นอกจากนี้ยังนำผู้นำเหล่าทัพไปให้สัมภาษณ์ช่อง 3 ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ บอกให้ นาย สมชาย วงษ์สวัสดิ์ ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยหลังจากจุดๆนี้เป็นต้นไป พล.ต.ขัตติยะได้ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกลุ่มพันธมิตรและพล.อ.อนุพงษ์ จนกระทั่งถูกคำสั่งพักราชการในเดือนมกราคม 2553 ในข้อหาวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชา ซึ่ง พล.ต.ขัตติยะ ไม่ยอมรับ โดยอ้างว่ากองทัพไม่มีอำนาจในการสั่งพักราชการตน เนื่องจากตนเป็นถึงนายทหารระดับนายพล

ต่อมา พล.ต.ขัตติยะก็ได้ประกาศตัวว่าเป็น แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ และตระเวนไปปราศรัยที่เวทีคนเสื้อแดงทั่วประเทศ และประกาศตัวว่าถ้าสามเกลอพลาดจะขึ้นเป็นแกนนำแทนด้วย ซึ่งในเรื่องนี้ต่อมา ได้ทำให้นายทหารระดับสูงในหลายส่วนของกองทัพบกได้ออกมาวิจารณ์การกระทำของ พล.ต.ขัตติยะ ถึงความเหมาะสมรวมทั้งได้แสดงออกถึงการร่วมใจปกป้องศักดิ์ศรีของกองทัพด้วย

ในทางการเมือง พล.ต.ขัตติยะ ได้มีแนวคิดจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมา ในชื่อ พรรคเสธ.แดง เพื่อลงเลือกตั้งในปลายปี 2550 โดยมีจุดมุ่งหมายคือ แยกอำนาจสอบสวนออกจากตำรวจและตั้งหน่วยงานอิสระขึ้นมาดูแลแทน โดยตำรวจมีหน้าที่จับกุมและส่งตัวมาให้หน่วยงานสอบสวน แต่ไม่ได้รับการรับรองให้จดทะเบียนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. โดยนางสดศรี สัตยะรรม ให้เหตุผลว่าเป็นชื่อบุคคลไม่สามารถนำมาตั้งชื่อพรรคได้ โดยส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ โดยเรื่องชื่อพรรคนี้เรื่องค้างอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญ 2 ปีเต็มไม่มีความคืบหน้า เพราะมีเรื่องเร่งด่วนรอให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอีกหลายเรื่อง จึงขอถอนเรื่องออกมาและมาจัดตั้งใหม่ ในนามว่า พรรคขัตติยะธรรม ซึ่งแปลว่า ธรรมของพระราชา

ราชการสนาม
1. หน.ชปศ.512 ศปศ.51
( หัวหน้าชุดปฎิบัติการพิเศษที่ 512 ศูนย์ปฎิบัติการพิเศษที่ 51 กองทัพภาคที่ 4 ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.
ปัตตานี)
คำสั่ง ทบ. ที่ 8/5218 ลง 28 มี.ค.18
2. ผบ.มว.ม.พัน 111 พล.ม.สน.
( ผู้บังคับหมวดทหารม้า กองพันทหารม้าที่ 111 กองพลทหารม้าส่วนหน้า กองทัพภาคที่ 3 จ.น่าน)
คำสั่ง ทภ. 3 สน. ที่ 253/2519 ลง 24 ก.ย.19
3. ผบ. ร้อย ลว.พัน ม. ฉก. พล.ม.2
( ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวน กองพันทหารม้าเฉพาะกิจ กองพลทหารม้าที่ 2 กองทัพภาคที่ 1 จ.ปราจีนบุรี)
คำสั่ง ทบ. ที่ 466/2525 ลง 29 ก.ย.25
4. หน.ชปศ.นฉก.923 ศปก.ทบ.309
( หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยเฉพาะกิจที่ 923 ศูนย์ปฎิบัติการกองทัพบก 309 จ.อุดรธานี)
คำสั่ง ทบ. ที่ 754/30 ลง 14 เม.ย. 31
5. จนท. ติดต่อ สง.ผอ.ศปส. 114 กอ.รมน.
( เจ้าหน้าที่ติดต่อ สำนักงานผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน 114 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน)
คำสั่ง กห. ที่ 0401/27653 ลง 28 พ.ย. 38
6. ชรก. สน. รอง ผอ.รมน.
( ช่วยราชการสำนักงานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน)
คำสั่ง กห. ที่ 0401/1649 ลง 2 กค. 44
7. ชรก. ปษ.ทบ.
( ช่วยราชการคณะที่ปรึกษากองทัพบก)
คำสั่ง กห. ที่ 0401/3091 ลง 21 ตค. 45

ราชการพิเศษ ( การเมือง )
1. ช่วยราชการ สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
( พล.ต. สมบัติ รอดโพธิ์ทอง รมช. กระทรวงกลาโหม )
คำสั่ง กห. ( เฉพาะ ) ที่ 77/2536 ลง 22 กค. 36
2. ช่วยราชการ สำนักงานนายกรัฐมนตรี
( พล. อ. อาทิตย์ กำลังเอก รองนายกรัฐมนตรี )
คำสั่ง นร. ที่ 0101/25138 ลง 27 ธค. 37
3. ช่วยราชการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
( ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี รฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานฯ )
คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ 10/41 ลง 27 ม.ค. 41
4. ช่วยราชการสำนักงานนายกรัฐมนตรี
( ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี )
คำสั่ง กห. ที่ 83/42 ลง 28 มิ.ย. 42
5. นักวิชาการ คณะกรรมาธิการ
ติดตามผลการปฎิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
คำสั่ง กห. ที่ 0401/94 ลง 5 มี.ค. 41
6. กรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์
กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
คำสั่งกระทรวงแรงงานฯ ที่ 83/2541 ลง 30 เม.ย. 41
7. กรรมการบริหาร สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ
( พล.อ. ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ประธานสหพันธ์มวยไทยฯ )
คำสั่งสหพันธ์ฯ ที่ 001/2541 ลง 16 มิ.ย. 41
8. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
คำสั่ง กห. ที่ 0401/2617 ลง ก.ย. 44
9. ทปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
10. ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการศาสนา สภาผู้แทนราษฎร
11. ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( ชั้นสายสะพาย )
1. ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 25 ลง 25 ธ.ค. 39

2. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ลง 5 ธ.ค. 42

เหตุการณ์ลอบสังหาร

พล.ต.ขัตติยะได้ถูกลอบยิงระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าการ์ดของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติที่สวนลุมพินี บริเวณแยกศาลาแดง เมื่อเวลาประมาณ 19.30 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 โดยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกกระสุนเข้าที่ศีรษะด้านขวาทะลุท้ายทอย กลุ่มคนเสื้อแดงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียว และได้ย้ายไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลในกลางดึกของวันเดียวกัน โดยทางแพทย์ผู้ให้การรักษาได้ให้เหตุผลว่าทางวชิรพยาบาลมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียบพร้อมกว่า อาการของ พล.ต. ขัตติยะ อยู่ในสภาพทรงตัวมาตลอดจนกระทั่ง พล.ต. ขัตติยะ เสียชีวิตด้วยภาวะไตวายเฉียบพลันเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.20 น.

ขอดวงวิญญาณของท่านจงจุติ ณ สรวงสวรรค์ ภาระกิจที่คั่งค้างคงเป็นหน้าที่ของเหล่านักรบไร้สังกัดจะดำเนินต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: