ผ่า!นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล’ยิ่งลักษณ์’


งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ตามนโยบายรัฐบาล’ยิ่งลักษณ์’เร่งด่วน 20 โครงการ วงเงิน 3 แสนล้านบาท    ที่กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณร่วมกันประเมินเบื้องต้น      ภายใน 1 ปี  ประกอบด้วย

1.นโยบายแก้ไขปัญหาพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกร รายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ำกว่า 500,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยการพักชำระหนี้ลูกหนี้ในสถาบันการเงินของรัฐที่มีปัญหาการชำระหนี้และ อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ มูลหนี้รวมประมาณ 7.8 หมื่นล้านบาท โดยกระทรวงการคลังจะตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงินแทน ลูกหนี้ประมาณ 6,000 ล้านบาท

2.การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท คาดว่าจะใช้งบประมาณสำหรับฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน 1,600 ล้านบาท

3. เงินเดือนผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 15,000 บาท คาดว่าจะใช้งบประมาณ 18,000 ล้านบาท

4.การปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีอายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท อายุ 70-79  ปี ได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท  คาดว่าจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท จึงคาดว่าจะต้องตั้งงบประมาณสำหรับนโยบายนี้ประมาณ 5.8 หมื่นล้านบาท เพราะตามนโยบายเดิมรัฐบาลจะจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่คนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในอัตรา 500 บาทเท่ากันทุกคน ซึ่งใช้งบประมาณปีละ 4.7 หมื่นล้านบาท

5.โครงการเพิ่มเงินทุน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท โครงการนี้รัฐบาลจะกู้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐจำนวน 77,000 ล้านบาท ไปจัดสรรให้แก่หมู่บ้านทั่วประเทศ จากนั้นก็ทยอยตั้งงบชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่สถาบันการเงินของรัฐให้ ครบภายใน 5 ปี โดยคาดว่าในปีงบประมาณ 2555 จะต้องตั้งงบเพื่อชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยประมาณ 1 หมื่นล้านบาท

6.การจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท ซึ่งในปีแรกคาดว่าจะตั้งงบประมาณให้แก่จังหวัดนำร่อง 2,000 ล้านบาท

7.โครงการกองทุนตั้งตัวได้ 1,000 ล้านบาทต่อสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายย่อย คาดว่าจะต้องตั้งงบประมาณในปี 2555 สำหรับมหาวิทยาลัยจำนวน 1,800 ล้านบาท

8.โครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะจัดสรรงบประมาณให้หมู่บ้านขนาดเล็กจำนวน 300,000 บาท หมู่บ้านขนาดกลาง 400,000 บาท และหมู่บ้านขนาดใหญ่ 500,000 บาท คาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 21,000 ล้านบาท

9.โครงการรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกินร้อยละ 15% ตันละ 15,000 บาทและข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่ราคา 20,000 บาท โครงการนี้รัฐบาลจะกู้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐมาให้โรงสีใช้ในการรับจำนำ และจะตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานและชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ประมาณ 13,000 ล้านบาท

10.โครงการสนับสนุนการ พัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิต สินค้าในท้องถิ่น และโครงการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ คาดว่าจะต้องตั้งงบประมาณจำนวน 1,900 ล้านบาท

11.โครงการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค คาดว่าจะใช้งบประมาณ 115,000 ล้านบาท

12.การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แทบเล็ตให้แก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะใช้งบประมาณ 4,000 ล้านบาท

13.โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ คาดว่าจะใช้งบประมาณในปี 2555 จำนวน 1.9 หมื่น

14.โครงการบัตรเครดิตเกษตรกรคาดว่าจะต้องตั้งงบประมาณสำหรับค่าบริหารจัดการและค่าดอกเบี้ยแทนเกษตรกรจำนวน 2,100 ล้านบาท

15.การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1.7 หมื่นล้านบาท

16.การสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย จำนวน 100 ล้านบาท

17.การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 7,300 ล้านบาท

18.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จำนวน 100 ล้านบาท

19.การฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ จำนวน 300 ล้านบาท

20.การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ประกาศให้ปี  2552-2555 เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” (“Miracle Thailand” Year) จำนวน 1,300 ล้านบาท

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 30 สิงหาคม 2554

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: