แถลงการณ์ของชาวธรรมศาสตร์ทุกรุ่น


เผด็จการทหารประเทศไทยไม่เคยมีครั้งไหนที่ทำให้ประเทศเจริญ    ดีแต่พูดในครั้งแรกและทำเลวในครั้งต่อๆไป    ถ้าจะเจริญก็คือเจริญในตัวเองและพรรคพวกเท่านั้น

ผู้ที่อยากเจริญทางลัดก็เข้าไปรับใช้เผด็จการ    เรื่องอย่างนี้มีให้เห็นมาตลอด    เพียงแต่ยุคสมัยกาลเวลามันเปลี่ยนไป    ข้อมูลข่าวสารปัจจุบันรู้ได้เร็วกระจายไปได้ไกล    คนทำเลวจึงได้รัับผลเร็วสมกับคำว่า”กรรมติดจรวจ”

คนที่ไม่ได้อยู่เคียงข้างประชาชนจะไปได้ไม่ไกล    ถ้าเจริญก็แค่ระยะสั้นๆและกรรมจะย้อนหลังมาลงโทษเขาในที่สุด

แถลงการณ์ของชาวธรรมศาสตร์ทุกรุ่น    เป็นตัวอย่างชิ้นหนึ่งของคำกล่าวข้างต้น    โดยมีข้อความดังนี้

หลายปีที่ผ่านมาไม่นานนี้ ชาวธรรมศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบันจำนวนมาก ต่างไม่พอใจกับการแสดงออกของผู้บริหารมหาวิทยาลัยยุคหลังนี้ ที่มีต่อสภาพสังคมการเมืองของประเทศ ตั้งแต่ยุคของ นายสุรพล นิติไกรพจน์ จนถึง นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีคนปัจจุบัน

     บุคคลกลุ่มนี้ได้แสดงออกอย่างน่ารังเกียจต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ ประเทศ ร่วมสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 เช่น นายสุรพล นิติไกรพจน์ ออกรายการโทรทัศน์เร่งเร้าให้มีการรัฐประหาร ยินยอมให้ทหารนำกำลังเข้ามาตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมปราบปรามประชาชนที่ชุมนุมทางการเมืองบนถนนราชดำเนิน นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ เข้าเป็นเลขานุการสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ที่พิสูจน์แล้วในวันนี้ว่าเป็นผลร้ายและเสียหายต่อสังคมไทยอย่างรุนแรง หรือการที่นายบรรเจิด สิงคะเนติ เข้าร่วมสนับสนุนกลุ่มเผด็จการอย่างเปิดเผยในกิจกรรมสนับสนุนการรัฐประหาร มากมายหลายกิจกรรม 
   จนเมื่อไม่กี่วันมานี้ ก็มีสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้น นั่นคือ การที่นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีคนปัจจุบันบังอาจโพสต์ข้อความหมิ่นหยามผู้ประศาสน์การ นายปรีดี พนมยงค์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย และผู้นำการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาสู่ ประเทศไทย ปูชนียบุคคลที่เคารพของชาวธรรมศาสตร์ทุกคน ว่าเป็นนักรัฐประหาร และเป็นกลุ่มเดียวกับสฤษดิ์ ถนอม ประภาส และสุจินดา
     ไม่ใช่ปัญหาแต่ประการใด ที่ชาวธรรมศาสตร์จะมีความเห็นแตกต่างทางการเมือง หรือเลือกข้างใดทางการเมืองในดินแดนแห่งประชาธิปไตยนี้ แต่การบังอาจกล่าวหาปูชนียบุคคลของธรรมศาสตร์ว่าเป็นนักรัฐประหาร เป็นสิ่งที่ชาวธรรมศาสตร์ที่อาจมีทัศนะทางการเมืองแตกต่างกันทุกคนยอมรับไม่ ได้ รวมทั้งไม่มีทางที่จะให้อภัยกับผู้กล่าวถ้อยคำเช่นนี้ได้อย่างแน่นอน เพราะอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ คือผู้สร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้กับ ประเทศ โดยเฉพาะเมื่อผู้บังอาจกล่าวถ้อยคำนั้น คืออธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับชาวธรรมศาสตร์แล้ว นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ไม่มีคุณค่าพอที่จะเป็นอธิการบดีได้อีกต่อไปแล้ว เพราะปราศจากคุณธรรมสำคัญยิ่งของความเป็นมนุษย์ นั่นคือ “ความกตัญญู”
  ชาวธรรมศาสตร์หลายรุ่น หลายวัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้จะเข้าใจดีว่า ไม่อาจแทรกแซงการบริหารของมหาวิทยาลัยในด้านการบริหารได้ แต่อย่างไรก็ตาม เราขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาข้อเรียกร้องนี้ และขอแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่า
“จิตวิญญาณประชาธิปไตยของธรรมศาสตร์ จักต้องได้รับการพิทักษ์รักษา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่มีสิทธินำมหาวิทยาลัย ไปสนับสนุนระบอบเผด็จการ ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม”
    ชาวธรรมศาสตร์ทุกรุ่นทุกวัยจากอดีตถึงปัจจุบัน
 
จดหมายเปิดผนึกถึงสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                วันที่ 5 ตุลาคม 2554
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและยุติพฤติกรรมสนับสนุนระบอบเผด็จการของ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีคนปัจจุบัน
เรียน นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. ด้วยปรากฎหลักฐานอย่างชัดเจนในหลายโอกาส ที่ผ่านมาว่า นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีผู้นี้ได้นำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าสนับสนุนการปฎิวัติรัฐประหารและการมีส่วนเกื้อกูลสนับสนุนในการปราบปราม สังหารประชาชน และยังเคยเป็นเลขานุการสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550 อันเป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างความแตกแยกให้กับประเทศไทยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมา ก่อน นอกจากนี้ยังแสดงตนปกป้องการรัฐประหารในทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการนำพากลุ่มอาจารย์จำนวนหนึ่งให้ร่วมกันสนับสนุนเผด็จการ
2. นอกจากนี้ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ยังบังอาจแสดงออกโดยเปิดเผยหมิ่นหยามผู้ประศาสน์การและผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัย อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ว่ากระทำการในลักษณะเดียวกับการรัฐประหาร ทั้งที่ตนเองก็จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และควรเข้าใจได้เป็นอย่างดีว่า ท่านผู้ก่อตั้งและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น ยึดถือหลักการประชาธิปไตยเป็นเป้าหมายสูงสุดมาโดยตลอด การเสนอข้อความดังกล่าว จึงถือได้ว่าเป็นการเนรคุณต่อบรรพชนผู้ทรงคุณูปการของมหาวิทยาลัยอย่างร้าย แรง เพราะท่านผู้ประศาสน์การนั้น คือเสาเอกและผู้ก่อตั้งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของ ประเทศไทยมาแต่เริ่มต้น
3. การกระทำของอธิการบดีผู้นี้นั้น ล้วนมุ่งเน้นในการใช้มหาวิทยาลัยรับใช้นักการเมืองเผด็จการตลอดเวลา แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดว่า เป็นผู้บิดเบือนและทรยศต่อหลักการสำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั่นคือหลักการประชาธิปไตย  และการปกครองโดยธรรมะและกฎหมาย สนับสนุนการรัฐประหาร และยังเข้าร่วมเป็นมือเท้าของกลุ่มเผด็จการที่ปล้นชิงประชาธิปไตยไปจาก ประชาชน จนได้รับการตอบแทนด้วยตำแหน่งและผลประโยชน์ต่าง ๆ อันน่าจะรวมถึงตำแหน่งอธิการบดีธรรมศาสตร์ด้วย การทรยศต่อหลักการประชาธิปไตยเช่นนี้ เป็นสิ่งที่ชาวธรรมศาสตร์ทุกรุ่นทุกวัยไม่อาจรับได้อย่างเด็ดขาด
พวกข้าพเจ้าผู้มีรายนามต่อท้ายนี้ ซึ่งเป็นศิษย์ธรรมศาสตร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงยุคปัจจุบัน จึงขอเรียกร้องให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาพฤติกรรมของนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ รวมทั้งขอให้ทบทวนและยุติพฤติกรรมเหล่านั้นในทันที และให้สภามหาวิทยาลัย ฯ ร่วมพิจารณาอย่างถี่ถ้วนด้วยว่า บุคคลผู้ที่ทำลายหลักการประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยอย่างรุนแรงเช่นนี้ สมควรจะได้รับโทษประการใด
จึงเรียนมาเพื่อขอให้สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการพิจารณาโทษของอธิการบดีผู้นี้ตามแต่มหาวิทยาลัยจะเห็นสมควร โดยพวกข้าพเจ้าจะรอรับทราบผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป
     ขอแสดงความนับถือ
สัมผัส พึ่งประดิษฐ์    ตมธก.
สำราญ      ตมธก.
ประสิทธิ     ตมธก.
ธงชัย วินิจจะกุล     มธ. 2517
สายัณห์ สุธรรมสมัย    มธ. 2511
ธนศักดิ์ ฤกษ์เจริญพร    มธ. 2511
ชวลิต ณ นคร     มธ. 2511
สุรชัย ณ ป้อมเพชร    มธ. 2511 และ สส.มธ. ปี 12
บุญยงค์ มหาวิเศษศิลป์    กรรมการ อมธ. 2516
สมาน เลิศวงศ์รัตน์    นายก อมธ. 2518
ประจวบ พยัคฆพันธุ์    รองนายก อมธ. 2516
สุชาติ ธาดาธำรงเวช    กรรมการ อมธ. 2516 และอดีต รมต. คลัง
มณฑล ชาติสุวรรณ    รองประธานสภานักศึกษา และ สส.มธ. 4 ปี
ประสาร สินสวัสดิ์ กรรมการ อมธ. 2516, รองนายก อมธ. 2519 และรองประธานกรรมการบัณฑิต 2518
วิสูตร ทิพวิรัตน์พจนา    กรรมการ อมธ. 2516
อำนาจ สถาวรฤทธิ์    มธ. 2516
กฤษฎางค์ นุชจรัส    นายก อมธ. 2521
ดวงใจ แอรักกุล     มธ. 2519
วิไลลักษณ์ หวังธนาโชติ    มธ. 2518
พิสุทธิ์ พุทธิกุลสถิต    มธ. 2517
สถิต สิริสวัสดิ์     กรรมการ อมธ. 2517
 
“คำประกาศเชิญชวนชาวธรรมศาสตร์”

สืบ เนื่องจากกรณี ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตั้งคำถามต่อแถลงการณ์ของคณะ “นิติราษฎร์” ก่อนหน้านี้  หนึ่งในคำถามนั้นได้พาดพิงถึงการอภิวัฒน์ 2475 และอาจารย์ปรีดี โดยจัดให้อาจารย์ปรีดีมีฐานะเดียวกันกับ สฤษดิ์ ถนอม-ประภาส และสุจินดา คำถามดังกล่าวย่อมกระทบต่อฐานะทางประวัติศาสตร์ของอ.ปรีดี  และทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดได้ว่า  อ.ปรีดีไม่ได้แตกต่างจากเผด็จการทหารในอดีตที่ผ่านมา

การ บิดเบือนประวัติศาสตร์ครั้งนี้มิได้เกิดจากศัตรูทางการเมืองของอ.ปรีดีใน อดีต แต่เกิดจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้มีหน้าที่สืบทอดจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และรักษาดอกผลการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่ระบอบประชาธิปไตย ในอดีตที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่ยืดหยัดเป็นธงนำการ ต่อสู้กับเผด็จการทหารทุกยุคทุกสมัย และชาวธรรมศาสตร์ล้วนยกย่องเคารพต่ออ.ปรีดีในฐานะผู้นำการอภิวัฒน์เปลี่ยน แปลงการปกครองครั้งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

ดังนั้นเราเหล่าลูกศิษย์อ.ปรีดี และศิษย์เก่าทุกยุคทุกสมัยไม่อาจยอมรับพฤติกรรมและการกระทำของอธิการบดีผู้ นี้ได้อีกต่อไป  พวกเราใคร่ขอเรียกร้องต่อชาวธรรมศาสตร์ทุกท่าน ขอให้ไปร่วมกันแสดงเจตนารมณ์พิทักษ์คุณูปการ อ.ปรีดี และปกป้องอุดมการณ์มหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ ณ บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ มธ.(ท่าประจันทร์) วันที่ 5 ตุลาคม เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแถลงการณ์ต่อสื่อต่างๆ พร้อมแจกแถลงการณ์และล่าลายชื่อในหนังสือเรียกร้องต่อสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้พิจารณาบทบาทของอธิการบดีผู้นี้อย่างเร่งด่วน

ใน โอกาสนี้จะมีคณะศิษย์ยุคต่างๆ มาร่วมวางหรีดและขึงผ้าดำล้อมรอบมหาวิทยาลัย จากประตูท่าพระจันทร์ถึงประตูหอประชุมใหญ่ เพื่อเป็นการประท้วงต่อจิตสำนึก“อธรรมศาสตร์” ให้หมดสิ้นไปจากสถาบันแห่งนี้

คณะศิษย์เก่าธรรมศาสตร์

4 ตุลาคม 2554

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: